Tržní oceňování nemovitostí
Odhadcovská činnost oceňování nemovitého majetku je prováděna na základě koncesní listiny s předmětem podnikání oceňování majetku pro věci nemovité a licence ACONS

č. 0779 znaleckého ústavu A-Consult plus, spol. s.r.o. a na základě certifikace Expert v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí.


Nezbytné jsou podklady pro zpracování odborného posudku pro tržní cenění.


Jedná se o:

 • základní údaje objednatele, bydliště

 • účel ocenění (pro kterou banku a pro jakou potřebu se provádí tržní ocenění)

 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění (pokud existují)

 • smlouvy omezující vlastnická práva k předmětné nemovitosti (o věcném břemenu, zástavní a podobně)


Doklady o vlastnictví nemovitosti:

 • originál výpisu listu vlastnictví (LV) z katastru nemovitostí (KN) a snímek katastrální mapy (obvykle ne starší než tři měsíce)

 • nabývací titul a to aktuální i předchozí, který se týká oceňovaných nemovitostí:

obvykle se jedná o smlouvu o převodu vlastnického práva při prodeji či darování, případně smlouva o převodu oceňované nemovitosti na nového vlastníka, případně smlouva o smlouvě budoucí.

Uvedené zda jsou nesou další omezení vlastnictví, která by vedla k znemožnění vhodnosti zástavy.


U ocenění rodinného domu (RD):

 • kompletní stavební dokumentace nemovitosti, týká se zejména RD a další dokumentace (stavební povolení, kolaudace),

 • Kolaudační rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci (pokud se dochovalo), případně jiné doklady o stáří nemovitosti

 • rozhodnutí o přípustnosti stavby (ohlášení, souhlas, stavební povolení, umístění stavby)

 • pojistná smlouva

 • energetický průkaz (pro koupi, prodej novostavbu RD)


Ocenění bytů:

 • všechny výpisy LISTU VLASTNICTVÍ (LV) z KN:

 • bývá LV pro byt, na dalším LV pro ostatní pozemky a nebytové prostory,

 • původní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb., tzv. "PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA", případně jiná smlouva o nabytí bytu

 • smlouva o nabytí bytu (kupní, darovací).


Ocenění pozemků bez staveb:

 • údaje o využití pozemku z územního či regulačního plánu obce, územně plánovací informace

 • údaje z lesního hospodářského plánu je-li na pozemku lesní porost.


Ocenění stavby RD s pozemkem, budoucí stavba RD s pozemkem:


 • kompletní stavební dokumentace budoucí stavby,

 • rozhodnutí o přípustnosti stavby, ohlášení, souhlas, stavební povolení, umístění stavby

 • smlouva o nabytí nemovitosti, kupní smlouva popř. smlouva o smlouvě budoucí (pozemek, popř. rozestavěná stavby)

 • údaje o výši nájmů a nákladů je-li stavba pronajata

 • smlouvy o věcných břemenech pro přístup k nemovitosti nebo pro oprávnění zřízení inženýrských síťí a podobně související s nemovitostí.


Vždy je nutné, aby k nemovitosti byl přístup přes pozemek – možnosti:

 • vlastní pozemek, popř. spoluvlastnictví

 • na základě vlastnictví v majetku obce, státu

 • na základě smlouvy o zřízení věcného břemene zapsaného rovněž na LV

 • stanovisko odboru dopravy příslušného organu obce, že se jedná o komunikaci zapsanou v pasportu místních komunikací


Další podklady týkající se zejména přístupu na pozemky, smlouvy o věcném břemenu budou upřesněny podle situace.


Dohodnutí termínu na prohlídce nemovitosti místní šetření a zpracování tržního ocenění

v rozsahu obvykle do 10 dnů, nebo dle dohody.Prohlídka nemovitosti a místní šetření

Odhadce na místě vždy provede prohlídku, zjištění a posouzení skutečného stavu oceňované nemovitosti, venkovních úprav a přístupů na pozemek a převezme nezbytné výše uvedené podklady.

Zjištění dalších potřebných údajů od vlastníka např. o opravách, modernizacích, rekonstrukcích, přístavbách, nástavbách, vestavbách s uvedením roku jejich provedení, informace o napojení přípojek inženýrských sítí.

Vyhotoví fotodokumentaci jednotlivých částí nemovitosti.Kontakt:

Pavel Ličman, Orlová Lutyně

Mobil: 604871724

email: develop.licman@seznam.cz

web: www.licmanpavel.cz